தவிசாளரின் ஆசியுரை

{chairman.jpg}


Chairman ஆசிச்செய்தி here...

Our Vission / தொலைநோக்கு

 • மக்களுக்கான நிலைபேறான சிறந்ததொரு உள்ளுராட்சி சேவை
 • Our Mission/பணிநோக்கு

 • சிறந்த உட்கட்டமைப்பு வசதிகளையூம்இ பொதுப் பயன்பாட்டு சேவைகளையூம் வினைத்திறனும் விளைத்திறனும் மிக்கதான சேவையாக மக்களுக்கு வழங்குதல்
 • purpose/நோக்கம்

  1. பிரதிநிதித்துவ அரசியல் ஒழுங்குகளை பின்பற்றல்
  2. சுற்றுச் சூழல் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தல்
  3. உரிய நேரத்திற்குள் கடமையாற்றுவதை உறுதிப்படுத்தல்
  4. நிலைபேறான அபிவிருத்தியை செயற்படுத்தல்